برگزاری جلسه شورای اجتماعی و تاکید بر مشارکت جدی و حداکثری دستگاه ها در نهضت ملی مشارکت اجتماعی