قوانین و اسناد مرتبط با نهضت ملی مشارکت اجتماعی

(۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ اصل دهم, اصل بیست و یکم, اصل بیست و نه و بند پنجم اصل ۱۵۶

(۲) سند چشم انداز بیست ساله «جامعه ایران در بیست سال آینده جامعه ای توسعه یافته با حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضای»

(۳) سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه در حوزه اجتماع و فرهنگ به ویژه بند پ ،۱۱، ۱۷، ۳۱ و ۸۰

(۴) فصل پنجم سند تحول دولت مردمی

(۵) آیین نامه تشکلهای مردم نهاد مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۵