برگزاری نشست‌ آموزشی تبیین طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی

نشست‌ یک روزه تبیین طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی توسط معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی با حضور معاونین مشارکت‌های اجتماعی و کارشناسان ادارات کل امور اجتماعی استانداریها و مجریان استانی به میزبانی سازمان امور اجتماعی کشور

🖊️ روابط عمومی سازمان امور اجتماعی کشور